Polityka prytwaności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Firma NELA JUST-WINCENCIK z siedzibą w Ciscu przy ul. Trakt Cesarski 18 jest administratorem danych osobowych, które zostały udostępnione przez użytkowników i klientów, w celu świadczenia usług związanych z działalnością firmy NELA JUST-WINCENCIK, będących przedmiotem niniejszego regulaminu.

 2. Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika bądź klienta ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usług (m. in. wykonania projektu wnętrz, prowadzenie projektu, wykonanie projektu graficznego, korzystanie z Menadżera Projektów, składanie zamówień, wykonywanie wycen, konsultowanie projektu z wykonawcą).

 3. Każdy użytkownik bądź klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ma prawo ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych danych osobowych możesz się skontaktować bezpośrednio z administratorem.

 4. Administrator zbiera i przechowuje następujące dane użytkowników:
  a. imię i nazwisko,
  b. nazwę firmy (w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą),
  c. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby/adres inwestycji,
  d. numer telefonu,
  e. adres e-mail,
  f. NIP firmy (w przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą).

 5. Administrator zbiera i przechowuje dane w celu obsługi użytkownika Menadżera Projektów bądź klienta. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 6. Dane użytkownika bądź klienta będą przetwarzane przez administratora przez czas wykonywania usług, a w przypadku jego zakończenia, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa dla celów podatkowych i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 7. Dane użytkownika mogą być przekazane innym podmiotom (w tym podmiotom mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), jeśli jest to konieczne dla zapewnienia obsługi sprzedażowej, po sprzedażowej i rachunkowej związanej z usługami świadczonymi przez firmę NELA JUST-WINCENCIK.

 8. Wszystkie zbierane przez administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

 9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofane, ale wiąże się to, z tym że użytkownik nie będzie miał dostępu do Menadżera Projektu oraz nie będą możliwe do wykonania usługi świadczone przez firmę NELA JUST-WINCENCIK.